NVWA Exportinnovatie succesvol


In het domein van de internationale handel, de wereld van gestold wantrouwen in contracten, letters of credit en certificaten, heeft de NVWA een belangrijke innovatie succesvol geïntroduceerd.
Voor een soepele grenspassage zijn voor veel landbouwgoederen gezondheidcertificaten verplicht, deze gezondheidcertificaten worden door de bevoegde autoriteiten van het exporterend land aan de bevoegde autoriteiten van het importerend land verstrekt.

Tot voor kort gebeurde dat alleen op papier en met behulp van de transporteur, een fraudegevoelige en weinig tijdige manier. Sinds 2006 werkt een klein team binnen de NVWA aan optimalisatie van dit proces. In eerste instantie is de focus binnen Nederland gelegd op de digitalisering van de inwinning van de benodigde gegevens voor het certificaat. Deze fase wordt het komend half jaar voor alle actieve exportsectoren afgerond. Gelet op de tussentijdse economische en interne organisatorische ontwikkelingen een enorme prestatie.

Op het moment dat de eerste sectoren de benodigde gegevens digitaal beschikbaar hadden gesteld is er een tweede, zo mogelijk nog uitdagender, traject gestart. Dat traject omvat de digitale uitwisseling van de certificaten met de bevoegde autoriteiten van het importerende land. Voor dat traject zijn autoriteiten van verschillende handelspartners benaderd, feitelijke invulling is daarna met Chili, China, Kenia, Verenigde Staten en Zuid Korea gestart. Voor de uitwisseling zijn internationale standaarden gebruikt of ontwikkeld.

China heeft de primeur het eerste land te zijn dat na de digitale ontvangst van certificaten voor vlees & vleesproducten en zuivel per 1 oktober 2012 het spectrum uitbreid met darmen, vis en ‘feed purpose dairy’. Als logisch vervolg op de digitale verstrekking van de certificaten hebben Nederland en China in overleg besloten in 2013 de afgifte van papieren exportcertificaten helemaal te beëindigen. Voordat dit kan worden gedaan is het noodzakelijk om dezelfde of betere garanties te geven over de authenticiteit van het elektronische certificaat en de daarin vermelde gegevens. De NVWA heeft daarvoor in samenwerking met DICTU een elektronische handtekening ontwikkeld en geïmplementeerd, met die handtekening is het elektronische certificaat onweerlegbaar afkomstig van de NVWA. Deze elektronische handtekening wordt internationaal inmiddels door een aantal autoriteiten geaccepteerd en overgenomen in de eigen exportcertificering. De Europese Commissie (MARE en SANCO) is eveneens geïnteresseerd en volgt de ontwikkelingen belangstellend.

Met de afronding van de ontwikkeling kan met recht gezegd worden dat het door het voormalige Ministerie van Landbouw gestarte programma CLIENT een succesvolle innovatie is binnen het exportdomein, leidt tot minder fraude, beter toezicht en optimalere procesvoering door overheid en bedrijfsleven.

De NVWA zal de komende jaren richting en invulling blijven geven aan de verdere verspreiding van elektronisch en papierloos certificeren.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!