Problemen CLIENT Export

Illustratie met schematische weergave van leden van de gebruikersraad.

10-02-2015 | In de Gebruikersraad CLIENT is door bedrijfsleven en toezichthouders grote zorg uitgesproken over de kwaliteit van de geboden dienstverlening van het CLIENT systeem.

Deze zorg is serieus en voortvarend opgepakt temeer omdat direct na de Gebruikersraad CLIENT wederom getroffen werd door verstoringen. Inmiddels is voor onbepaalde tijd een vrijgestelde Taskforce CLIENT geïnstalleerd waarin alle vormen van beheer zijn geconcentreerd. De opdracht aan de Taskforce is vierledig:

  1. Voorkom incidenten;
  2. Indien incidenten niet voorkomen kunnen worden, draag zorg voor een zo kort mogelijke verstoring;
  3. Communiceer bij incidenten (hoog)frequent over Oorzaak: bekend/onbekend, indien bekend de oorzaak
    Oplossing: bekend/onbekend, indien bekend de oplossing
    Oplostijd: bekend/onbekend, indien bekend de tijd.
  4. Stel een plan voor duurzame verbeteringen op.

De Systeemeigenaar CLIENT is opdrachtgever voor de Taskforce en zal daarbij worden gefaciliteerd door een stuurgroep waarin MT leden van de NVWA en DICTU zitting hebben. De functionele aansturing zal door de DICTU Service manager verzorgt worden.

Gezamenlijk hebben wij er vertrouwen in dat de samenwerking op korte termijn vruchten zal afwerpen, de komende maanden zal moeten blijken of dat een betrouwbare dienstverlening oplevert.