Versie 1 (20 oktober 2020)

De antwoorden zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken van de regelgeving. Deze zijn nog niet definitief gepubliceerd.

Inloggen, autorisatie en uitwisseling gegevens met e-Cert.nl

Vooraanmelding

Startmelding

Laad- en losmelding

Weegmelding

Volgorde van berichten

Storingsmeldingen

Specifieke activiteiten

Ondertekenen van vrachten

RVO registratie

Inloggen, autorisatie en uitwisseling gegevens met e-Cert.nl

Hoe kom ik op de rVDM website?

De site is op dit moment nog niet vrijgegeven. Als de site wordt vrijgegeven dan komt u op de Acceptatie omgeving van rVDM.

Hoe krijg ik toegang tot de testomgeving en staat alles daar al om te testen?

De laatste webservices die nog moeten worden opgeleverd zitten in de lopende sprint. De inhoud en voortgang van onze sprints kunnen gevolgd worden op e-cert.nl.

Hoe kan er aangemeld worden op de webservice?
Hoe verloopt de authenticatie op de soap berichten?
En hoe verloopt dit als er een tussenpartij betrokken is?

Het gebruik van de webapplicatie en mobiele applicatie voor rVDM is alleen mogelijk na inloggen via e-Herkening. Om een bericht te kunnen aanleveren moet men beschikken over een account bij e-CertNL. Die kan aangemaakt worden door met e-Herkenning in te loggen via de e-Cert.nl website (Kies ‘Direct inloggen op e-CertNL’). Identificatie wordt gedaan door middel van het KvK + vestigingsnummer. Bij het aanmaken van het account kan men een persoonlijke sleutel opgeven. Melders geven bij de rVDM webserviceberichten altijd hun KvK + vestigingsnummer en sleutel op. Er wordt door de overheid gekeken naar wie de aanvrager is (bijvoorbeeld de transporteur), niet naar wie het bericht inschiet (bijvoorbeeld managementpakket). Het managementpakket stuurt de berichten 1 op 1 door met credentials van de melder. Voor het aanroepen van de webservice zijn geen credentials nodig. Het veilig beheren van de credentials moet binnen het managementpakket geregeld zijn.

Is er documentatie beschikbaar inzake de rVDM webservice zoals bijv. het document “Webservice technische specificatie ‘Indienen VDM (Berichtenboek)'” van RVO?

Nee, daarvoor zijn de technische sessies. Er wordt wel een beschrijvend document opgeleverd met de duiding van de verschillende webservices en een soapUI project met voorbeeld aanvragen. Dit wordt allemaal op de website van e-Cert ter beschikking gesteld. Op deze Vraag en antwoord-pagina wordt ook aanvullende informatie gegeven/

Is het mogelijk om testgegevens in te schieten in e-Cert rVDM? En zo ja hoe?

Testen kan straks op de Acceptatieomgeving van rVDM. We zullen zorgen dat deze omgeving dezelfde functie en inhoud heeft als straks de productieomgeving. Er moet dus ook met e-Herkenning ingelogd worden, tevens is het testen met webserviceberichten geregeld. De benodigde sleutel kan worden aangemaakt door eenmalig via e-herkennigning te loggen op e-certNL.

Moet het bedrijfsmanagementsysteem c.q. de software die verantwoordelijk is voor de koppeling met e-Cert.nl gecertificeerd zijn/worden (bijv. ISO 27001)?

Nee, er komt toegang op onze acceptatie-omgeving en als daar de testen goed verlopen, komt er toegang tot de productie-omgeving. Let wel, wij monitoren deze omgevingen en als er plotseling veel berichten worden ingezonden, of anderzijds tot verstoringen leidt,kunnen we de toegang (tijdelijk) blokkeren.

Worden er SOAP codes terug gestuurd als je een bericht instuurt (2xx of 5xx) of krijg je helemaal geen reactie op een ingezonden bericht?

Deze foutmelding hebben alleen betrekking op het insturen van webserviceberichten. Deze vorm van communicatie met rVDM (e-cert.nl) heeft de hoogste beschikbaarheid. Als de server down is komt er een 5xx melding.
Als verwerking van het bericht niet mogelijk is omdat niet aan de XSD wordt voldaan, dan komt in de response een foutmelding terug met de oorzaak van afkeuren. De eerste reden van afkeuring staan in de melding. Dat kunnen fouten op meerdere (niet of syntactisch foutief ingevulde) velden zijn. Als het een eerste vooraanmelding betreft krijg je geen aanvraagnummer.
Als het bericht wel verwerkt kan worden komt in de response het aanvraagnummer terug. Dat wil nog niet zeggen dat het bericht inhoudelijk geaccepteerd is. Met een status opvraag moet dan voor dit aanvraagnummer de status opgehaald worden. Er komt dan terug of het bericht geheel is geaccepteerd of op onderdelen is afgekeurd, met reden van afkeur. Alle fouten worden in 1 response teruggestuurd. Voor elke controle van de aanvraag wordt een terugkoppeling gegeven.

Hoe dien je bij export een document in?

De procedure rondom een mest export registratie in e-CertNL blijf bestaan. Er komt een aanvullende service om vanuit een export (of import) aanvraag, eenvoudig een rVDM melding te maken. In de rVDM aanvraag worden geen exportcertificaten als bijlages gebruikt. Het gezondheidscertificaatnummer of handelsdocumentnummer wordt tevens in de rVDM aanvraag vermeld.

Welke statussen zijn er voor een aanmelding en wat betekenen ze?

Een overzicht van de statussen en berichten staat op de website.
Transporteurs kunnen via bestaande webservices de benodigde lijsten opvragen om valide berichten in te kunnen sturen (bijvoorbeeld bij export).

Wat zijn voor de gebruiker van rVDM logische momenten om een status opvraag te doen? Hoe lang duurt het voordat de aangepaste status kan worden opgevraagd?

De response op een aanvraag is real-time. Status opvraag kan op elk moment, maar dient in ieder geval uitgevoerd te zijn voordat een transport daadwerkelijk kan starten. De controles op het transport worden op dat moment uitgevoerd waardoor de response even (enkele seconden) op zich kan laten wachten. Is een aanvraag gestart, dan is het aan de gebruiker om de status van de aanvraag (geladen, gewicht, gelost, en geaccordeerd) gedurende het transport zelf op te vragen. Om te zien of alle gegevens correct bij rVDM worden vasgelegd wordt geadviseerd in elke fase de status op te vragen.

Als een managementpakket de status van een transport wil opvragen, welke bij het transport betrokken partijen moeten daar dan een machtiging voor afgeven?

Berichten via een managementpakket worden ingestuurd met de credentials van de aanvrager. Daar is geen machtiging voor noodzakelijk. Vervoerder, leverancier en afnemer hebben inzicht in het transport waarbij ze betrokken zijn. Degene die meldt, kan het inzien (dat is de stelling van de overheid). Via machtigingen kunt u niet voor iemand anders opvragen, dan heeft u diens e-Herkenning en sleutel nodig.

Zit er een controle op de “eigenaar” van een transport en de meldingen? Kan partij A de vooraanmelding doen en partij B de startmelding en C de losmelding?

Ja, alleen de aanvrager van de transportaanvraag kan de overige meldingen doen en de status opvragen. De aanvraag is ook opvraagbaar door de genoemde leverancier van mest en de mestafnemer.

Kan partij A een status opvragen van een transport van partij B?

Nee, alleen de melder van de transportaanvraag kan de overige meldingen doen en de status opvragen.

Moeten leverancier en afnemer alle twee vooraf toestemming geven voor het registreren van het transport door de vervoerder?

Nee, de vervoerder kan de vooraanmelding doen en de overige meldingen doen en de status opvragen zonder toestemming vooraf van de leverancier en de afnemer.

Vooraanmelding

Is er een controle mogelijkheid voordat een bericht definitief wordt aangeleverd?

Er is geen aparte status in het bericht om gegevens te controleren. De vooraanmelding kan zo vaak als nodig is aangepast worden. Het volledige bericht wordt nogmaals ingestuurd met alle (gecorrigeerde) gegevens onder vermelding van het aanvraagnummer. Het nieuwe bericht vervangt het voorgaande bericht. Pas na validatie en het startbericht is de vooraanmelding definitief. Er kan dan nog maar beperkt gewijzigd worden (afnemer, loslocatie, gewicht en opmerkingscodes).

Wat krijg ik als response terug bij een goed en een fout situatie (berichtsyntax en inhoudelijk)?

Bij een syntactisch correct bericht krijgt u (na een beperkte inhoudelijke controle) in de response altijd het aanvraagnummer en een succesindicator (j/n) terug. Daarna kunt u middels een status opvraag controleren of de status van de aanvraag is bijgewerkt. Een syntactisch fout bericht levert een foutmelding, dan is een status opvraag niet nodig.

Krijg je alleen bij de eerste vooraanmelding het aanvraagnummer terug of bij iedere keer als je een vooraanmelding indient (ook als je al een aanvraagnummer hebt)?

Bij een syntactisch correct bericht krijgt u in de response altijd het aanvraagnummer terug.

Als de inhoud van een vooraanmelding wordt afgekeurd omdat er bijvoorbeeld een niet meer geldig UBN wordt gebruikt, krijg ik dan wel een aanvraagnummer terug?

Bij sommige inhoudelijke fouten (foutieve combinatie KvK+vestiging en UBN of niet bestaand UBN) wordt de aanvraag niet geaccepteerd en krijgt u dus geen aanvraagnummer maar een foutmelding terug. In de verdere uitwerking van Vraag en antwoord komt te staan bij welke fouten dat gebeurt. Indien velden worden gevalideerd met een domein (zoals UBN) wordt de controle bij de initiële aanvraag gedaan. De controle of de combinatie tussen een mestcode en een opmerkingscode is toegestaan wordt gedaan bij het opvragen van de status.

Hoe worden fouten teruggekoppeld bij gebruik van de webservice en is er een lijst van foutcodes met beschrijvingen beschikbaar?
Ik ga er van uit dat de website melding maakt van foutieve en onlogische invoerwaarden (bijv. vol-gewicht 300 kg). Hoe zit dat met de webservice?

Foutmeldingen geven zo duidelijk mogelijk aan wat er mis is gegaan. Er zal een lijst met foutcodes op de rVDM site gepubliceerd worden. Bij het opvragen van de status wordt gedetailleerde inhoudelijke gegevens terug gegeven.

Kunnen alle controles die e-Cert.nl uitvoert gepubliceerd worden? Bijvoorbeeld een controle op een beëindigde status van een relatie.

Er zijn twee vormen van controle. De eerste is of relaties bestaan en nog actief zijn. Bij het inschieten van een bericht wordt op de velden die gevuld worden uit relatiebestanden direct gecontroleerd. Bij het opvragen van de status wordt ook beoordeeld of de gegevens inhoudelijk ook kloppen. Als een relatie niet bestaat of niet meer actief is, wordt bij de aanvraag een foutmelding gegenereerd. Of de relatie de juiste erkenning heeft volgt bij het opvragen van de status. rVDM zal alle controles die gedaan worden bij het opvragen van de status publiceren als open data. Deze link volgt nog.

Postcode geplande loslocatie: hoe bepaal je van een akker of opslag silo de postcode?

Bij lossen op een landbouwbedrijf is postcode of UBN verplicht. Bij lossen bij een intermediair is het nummer van een geregistreerde silo verplicht. Bij perceel als loslocatie mag de postcode worden opgegeven. In geval van een perceel de dichtstbijzijnde postcode die gevonden kan worden, 4 cijfers, 2 letters, geen huisnummer. Is de loslocatie een silo van een intermediair, dan moet het silonummer opgeven worden. Als de afnemer een landbouwbedrijf is dan kan er geen nummer van een geregistreerde silo opgegeven worden.

Is voor de verzamelmelding alleen het aantal transporten > 1 of zijn er ook andere indicaties?

Bij een verzamelmelding is het aantal geschatte transporten meer dan één. Er komt een aparte “Type Aanvraag” voor verzamelmelding. Die is alleen toegestaan bij een beperkt aantal mestcodes/ opmerkingcodes.

Is het aantal transporten altijd gevuld? Wat is dan de waarde als er 1 transport is?

Het aantal transporten is standaard 1. Alleen bij verzameltransport is het > 1.

Moet bij een verzamelmelding het uiteindelijke gerealiseerde aantal transporten nog worden gemeld?

Ja. In de vooraanmelding wordt het vooraf geschatte aantal opgegeven. Het daadwerkelijke aantal ritten moet nog in de mobiele applicatie (PWA) worden opgegeven. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Hoe trek je een vooraanmelding in?

Een vooraanmelding wordt automatisch op status verlopen gezet na x dagen na de in de aanmelding vermelde transportdatum als er geen vervolgmelding op heeft plaatsgevonden. De waarde van x wordt als systeemparameter ingeregeld. Er is ook een intrekbericht waarmee de melder actief een aanvraag kan intrekken. De conditie waaronder een aanvraag nog kan worden ingetrokken wordt nog nader uitgewerkt.

Hoe laat je een vooraanmelding vervallen?

Vervallen slaat op het startbericht, niet op de vooraanmelding. Als er wel een startmelding is gedaan, maar vervolgens is er bijvoorbeeld iets mis met het voertuig, dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. Dit wordt nog uitgewerkt.

Hoe kan een vooraanmelding aangepast worden? Moeten nieuwe gegevens ingediend worden bij een bestaand aanvraagnummer?

De gegevens van een vooraanmelding kunnen zo vaak gewijzigd worden als men wil totdat een startmelding is ontvangen. Hetzelfde aanvraagnummer blijft gebruikt worden. Elke volgende versie overschrijft compleet de vorige versie. Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding dus er zijn geen financiële consequenties als een vooraanmelding wijzigt wordt.

Moet de naam van het laboratorium opgegeven worden? Waarom wordt de laboratoriumcode niet gebruikt? Invoeren van namen levert altijd een spelling probleem.

Dit wordt de labcode.

Wat gebeurt er met de “Overige betrokkenen”?

Dit is nog een openstaand punt.

Startmelding

Kan het rVDM-nummer direct opgevraagd worden van een van de servers van RVO/NVWA, en is het dan dus niet noodzakelijk om dit rVDM-nummer via een van de bedrijfsmanagementsystemen te verkrijgen?

Hier wordt nog over afgestemd. Nu is de inrichting dat men het rVDM nummer krijgt, als de startmelding op een aanvraag (transport) is gegeven.

Levert een startmelding automatisch een rVDM nummer of moet je die via een status opvraag ophalen?

Als de vooraanmelding juist was ontvang je bij de startmelding direct een rVDM nummer. Om een startmelding te kunnen doen moet een status opvraag van de vooraanmelding zijn gedaan waarin de response aangeeft dat alle gegevens correct zijn. Als de startmelding niet geaccepteerd wordt moet een status opvraag gedaan worden om te zien wat er nog aangepast moet worden. Na die aanpassingen wordt vervolgens weer een status opgevraagd. Pas als deze is goedgekeurd kan de startmelding worden gedaan. Er loopt nog een verzoek om het VDM -nummer eerder dan bij de startmelding beschikbaar te stellen.

Hoe trek ik een startmelding in?

Hier komt een apart webservicebericht voor.

Hoe doe ik een startmelding?

In het startbericht geeft u aanvraagnummer en type-indicator ‘afgifte’ mee. Type-indicator is dan aanvraag definitief maken. Een aanvraag moet vooraf gevalideerd zijn en volledig akkoord.

Worden alle gegevens van de vooraanmelding nogmaals in de startmelding opgenomen?

Nee. Bij de status opvraag voorafgaand aan de startmelding komt alles in 1x terug, alles wat rood (bv. UBN niet bekend), oranje (statusaanvraag is nog niet gedaan bijv.) of groen is. In de xml is het een indicator (per veld). Via het webformulieris het echt in kleur aangegeven.

We voorzien vooralsnog wat obstakels als betreffende rVDM-nummer pas beschikbaar komt op moment als de startmelding op laadplaats of vlak ervoor wordt gedaan. Het is namelijk niet overal bekend wanneer er om wat voor reden geen internetverbinding is.

Dit signaal is door meerdere partijen afgegeven en daar wordt nu naar gekeken. Zie ook voorgaande antwoorden.

Laad- en losmelding

Blijft het adres waar de laad –en losberichten van de (A)GR naar toe moeten worden gestuurd hetzelfde? Indien nee, welk adres wordt dit dan wel?

Ja de laad- en losmelding van de AGR/GPS signalen blijft het zelfde en komen binnen bij RVO.

Wordt er verwacht dat de (A)GR de GPS-gegevens gaat loggen tijdens transport en deze doorstuurt naar administratie van intermediair?

In de regeling staat dat de intermediair de route van het transport moet bewaren in de eigen administratie.

Wordt er geen informatie over een mogelijk mengmonster gevraagd?

Dit veld kwam alleen voor op het papieren VDM en is vervallen. Het lab levert deze indicatie mee in het analyse bericht.

De fysieke laadplaats, zijn dat de coördinaten?

Dit zijn de coördinaten in de laad- en losberichten. De werkwijze blijft onveranderd.

Hoe meld ik een verloren gegaan monster?

Tijdens het transport: er zit in rVDM een opmerkingscode waarmee dit aangegeven wordt. Dit kan na het lossen, maar voor overdracht naar het lab. Hier moet nog verder naar gekeken worden.

Loslocatie betreft de coördinaten? In de vooraanmelding wordt de silo, het UBN nummer of alleen de postcode van de loslocatie gevraagd. Hoe kun je die vergelijken met de coördinaten?

De coördinaten van de loslocatie kunnen achteraf gecontroleerd worden tegen de opgegeven postcode, silo of UBN.

Als bemonstering bij het laden is mislukt moet dit bij het lossen alsnog. Bevat het losbericht dan altijd het nummer van de deksel en het nummer van de monsterpot/ sealbag?

Het AGR/GPS losbericht bevat tevens ook alle gegevens van het laadbericht. Deze werkwijze blijft onveranderd.

Voor specifiek transport (zoals boer–boer) is geen losmelding nodig? Loslocatie moet wel in de vooraanmelding zijn opgenomen. Wat als dit afwijkt van werkelijke loslocatie?

Deze losmelding kunt u nu alleen melden in de progressive web app (PWA). Deze melding is nodig om aan te geven dat het transport heeft plaatsgevonden en tot notificatie over te kunnen gaan richting de afnemer van de mest. Tot het lossen en bijbehorende losmelding kunt u (beperkt) de locatie en opmerkingcode wijzigen. Op het verzameltransport kan dit alleen voor alle ritten van deze verzamelmelding. Alles naar een en dezelfde afnemer op dezelfde dag.

Weegmelding

Is het verplicht om weeggegevens mee te sturen met (A)GR laadbericht of direct na het laadbericht zodra deze weeggegevens bekend zijn?

Het weegbericht staat los van de AGR/GPS installatie. Het is een separaat bericht maar kan op de vrachtwagen wel afgeleid worden van de weeginstallatie. Het bedrijfsleven zal hier zelf een oplossing voor moeten realiseren om het bericht door te geven aan rVDM.

Wat moet bij locatie wegen opgegeven worden?

Het is geen coördinaat maar adres, huisnummer. Als de vrachtwagen weegt zal dat het adres en huisnummer zijn van laadlocatie. Er wordt tevens uitgevraagd wat de wijze van wegen is, dit is een veld in het weegbericht.

“Bij geschat gewicht moet een correctie worden doorgegeven indien dit afwijkt van het werkelijk gewogen gewicht.” Betekent dat gewoon de weegmelding of moet het verschil (correctie) tussen gewogen gewicht en geschat gewicht worden doorgegeven? Zo ja gaat dat dan via het weegbericht?

Bij een aantal uitzonderingen waaronder boer-boer mag het gewicht geschat worden. Als achteraf blijkt dat het gewicht anders is, dan moet dit aangepast worden. Dit doorgeven zit allemaal in de Progressive Web App. Er is op dit moment geen andere manier voorzien om de transporten voor specifieke activiteiten te melden.
Indien er een correctie op een reeds ingezonden weegbericht gedaan moet worden, dan moet het gehele weegbericht opnieuw gestuurd worden met de juiste gegevens.

Volorde van berichten

Wordt de volgorde van berichten afgedwongen?

Dit wordt niet afgedwongen voor de berichten laad-, los- en weegmelding, uiteindelijk moeten wel alle berichten ontvangen zijn voordat overgegaan wordt tot de notificatie en dat het transport ondertekend kan worden door de leverancier en de afnemer. Uit de status opvraag kan inzicht verkregen worden of alle berichten bij een transport ontvangen zijn in rVDM. Zonder volledige set aan berichten wordt er geen notificatie verzonden en kan er geen bevestiging worden gedaan.

Wat gebeurt er als de logische volgorde van de berichten niet wordt gevolgd. Het weegbericht komt bijvoorbeeld eerder binnen dan de laadmelding?

Het is geen probleem als het weegbericht eerder binnenkomt dan de laadmelding. Wel kan er gecontroleerd worden of de tijdstempels van de verschillende meldingen logisch zijn.

Storingsmeldingen

Wat is de procedure voor het melden van een storing of wijzigen van gegevens?

rVDM heeft een webservice (en scherm) om een geregistreerd transportmiddel defect te melden. Als een startmelding is gedaan op een vooraanmelding met daarin opgenomen het voertuig waarmee gereden wordt, en na de startmelding blijkt dat het het AGR/GPS apparaat niet werkt , dan kunt u een defectmelding geven. Voor het betrokken transport kan dan handmatig een laad- en/of losberichten doorgeven worden (hiervoor wordt een webservice nog ingericht), Dit kan alleen als er een defectmelding is gedaan. Het transportmiddel kan daarna niet meer worden gebruikt in een rVDM vooraanmelding. Al gedane vooraanmeldingen (die nog niet gestart zijn) komen ook op defect gemeld te staan en kunnen niet meer geactiveerd worden met een startmelding. Er geldt een wachttermijn alvorens een transportmiddel weer wordt vrijgegeven nadat het is defect gemeld en weer als hersteld is gemeld.

“Storing of aanvulling moet gemeld worden aan rVDM voordat ondertekend is door leverancier en afnemer.” Geldt de termijn waarbinnen ondertekend moet worden of geldt de feitelijke ondertekening (ook als die buiten de termijn is gedaan)?

Als er geen laad- en losmelding is gedaan (omdat AGR kapot is) kan er niet worden ondertekend omdat er geen notificatie wordt verzonden.

Blijft de herstelmelding van een defect aan de AGR/ GPS apparatuur telefonisch?

Hiervoor komt op termijn een webservice “defect gefixed” melding, maar er zal een wachttermijn ingesteld worden voordat het transportmiddel weer gebruikt kan worden in meldingen.

Wat is de procedure als niet volledig voldaan wordt aan de eisen. Het bemonsteren is bijvoorbeeld bij laden en lossen niet gelukt waardoor er geen laad- en/of losbericht is verzonden aan RVO. Wordt het transport dan wel geaccepteerd?

Er wordt gewerkt aan een procedure en webservice om achteraf gegevens aan te vullen. Het kan wel zijn dat er alsnog achteraf een sanctie volgt als er niet aan de regelgeving is voldaan. Maar zo wordt wel de mogelijkheid geboden om gegevens compleet en overeenkomstig de feitelijke situatie te maken. Dit herstelbericht moet nog gemaakt worden. Bemonstering niet gelukt is ook een van de meldingscodes in het herstelbericht. Zo is het transport dus toch compleet te maken en kan de notificatie voor ondertekening worden verzonden. Alleen een compleet gemeld transport kan ondertekend worden.

Vervoerders waarbij duidelijk is dat meldingen ontbreken of waarvan kan worden vastgesteld dat ze onvolledig of onjuist zijn worden hierop via rVDM geattendeerd. In deze gevallen wordt de mogelijkheid geboden om tot het moment dat het vervoer via rVDM door de leverancier en afnemer wordt bevestigd, de ontbrekende/juiste gegevens te melden. Daarbij dient een verklaring te worden afgegeven, waarom de betreffende gegevens niet volgens de geldende regels zijn gemeld.

Hoe worden vervoerders hierop geattendeerd?

Door response op een bericht en zelf status opvragen.

Hoe moeten de ontbrekende gegevens worden gemeld ?

Door alsnog een juist bericht in te sturen of het (nog te ontwerpen) correctiebericht te gebruiken.

Hoe wordt de verklaring vastgelegd?

Via vooraf vastgestelde opmerkingscodes.

Specifieke activiteiten

Het uiteindelijke gewicht betreft nog steeds een geschat gewicht, er hoeft niet gewogen te worden?

Ook het daadwerkelijke gewicht is een geschat gewicht, dit kan wel afwijken van het gewicht op de vooraanmelding doordat er meer of minder is vervoerd dan vooraf verwacht. Het daadwerkelijk vervoerde geschatte gewicht wordt in de weegmelding opgenomen.

Hoe worden gegevens over substraat en mestkorrels per kwartaal gerapporteerd aan de minister?

Het gaat hier om de gegevens van de substraat en mestkorrel producenten. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Bijladen op een andere locatie, is dat toegestaan?

Nee, een uitzondering hierop is het transport van paardenmest naar de substraatteler. Of bij paardenmest naar substraatteler als de intermediair het 48 uur in eigen opslag houdt. Voor elke keer dat (bij)geladen wordt moet in rVDM een vooraanmelding gedaan worden.

Ondertekenen van vrachten

Begint de ondertekening termijn opnieuw te tellen na weigeren?

Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Hoe weet ik dat mijn tegenpartij geweigerd heeft als ik zelf al heb ondertekend?

Door de status te blijven opvragen tot het moment dat je zeker weet dat beiden ondertekend hebben. In de status opvraag komt terug of leverancier al getekend heeft en/of afnemer al getekend heeft.

Hoe haal ik openstaande (nog door mij te ondertekenen) transporten op?

Dit is nu voorzien via de PWA. Er ligt een verzoek om dit ook via de webservice mogelijk te maken. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Leverancier en/of afnemer worden vanuit rVDM genotificeerd via het verzenden van een e-mail naar het adres welke bij de aanmelding van het aanmaken van het e-CertNL account is opgegeven.

Kan ik meerdere openstaande transporten via de webservice in één keer ondertekenen?

Via de progressive web app (PWA) kan dit al. U kunt alle meldingen in een keer laten aanvinken en dan worden ze achtereenvolgens allemaal verzonden aan rVDM Zoals eerder aangegeven wordt nader uitgewerkt of deze functionaliteit ook via de webservice wordt aangeboden.

Is er voor ondertekenen een aparte authenticatie om te garanderen dat de ondertekenaar de leverancier of afnemer is?

In de PWA wordt e-Herkenning toegepast voor de authenticatie. Dit is dus persoonsgebonden. Als de ondertekening ook via een webservice kan gaan lopen is daar de authenticatie geregeld via KVK en een eigen sleutel behorend bij het e-CertNL account.

RVO registratie

Stuurt het rVDM systeem de gemelde berichten behorend bij een transport automatisch door naar de database van RVO?

Ja, nadat een aanvraag volledig is afgewikkeld door de aanvrager en geaccordeerd is door de leverancier van en de afnemer, wordt de volledige set aan gegevens geautomatiseerd doorgezet naar RVO.

Direct inloggen bij e-CertNL

Check certificate

Contactgegevens per sector

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!