rVDM

Realtime RVDM en de versterkte Handhavingstrategie van LNV

De versterkte handhavingsstrategie mest (hierna: VHS-Mest) is opgesteld om binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving de naleving van wet- en regelgeving te verbeteren en gemakkelijker te maken. De VHS-Mest is uitgewerkt in drie sporen: automatisering en inzet van slimme technologie, preventieve maatregelen en, tot slot, als dat nodig is, ook repressieve maatregelen. Zo wordt de wet- en regelgeving vereenvoudigd en wordt er extra ingezet op risicogroepen. Samen met de sector wordt bovendien ingezet op (data)-technologische innovatie bij zowel de sector als en bij de overheid.

De applicatie rVDM

Voor het melden van meststransporten wordt door de NVWA samen met RVO de applicatie rVDM (relatime Vervoersdocument Dierlijke meststoffen) opgezet. De applicatie rVDM is opgezet op het e-Cert.nl platform en zal nauw interacteren met de bestaande mest applicatie (export  CME, Import CMI en onafhankelijke monstername (CRO).

Op deze pagina vindt u alle informatie over de (technische) implementatie en delen we de vragen en antwoorden die horen bij deze implementatie.

Voor het starten met de webservices is de volgende URL vrijgegeven:
https://e-certnl-acc.minlnv.nl/mest-generiek/Berichtenboek?WSDL

Overzicht van statussen in rVDM en berichten

Berichten en volgorde

Een intermediair dient in eCert.nl een account aan te maken (zie handleiding op e-cert.nl). Het is van belang om dan de sleutel (wachtwoord) in te vullen. Deze sleutel dient als verificatie dat de aanvrager in e-Cert.nl is gevalideerd via e-herkenning.  Alle registraties gaan op basis van het KvK- en vestigingsnummer.

zendingaanvragenv01 (Vooraanmelding): bericht insturen is een nieuwe aanvraag aanmaken of bestaande aanvullen/wijzigen. Bericht is synchroon. Primaire controle op velden of er een geldige waarde uit domeinen is ingevuld. Velden zonder domeinen worden niet gecontroleerd bij de initiële controle. Daarnaast controle of het bericht valide is wat betreft structuur en verplichte velden gevuld zijn. In de handshake van deze synchrone webservice wordt een bevestiging teruggegeven en status. Indien OK, ook het aanvraagnummer. De aanvraag heeft dan de status gewijzigd. Zolang op deze aanvraag nog geen startmelding heeft plaatsgevonden, kan een aanvraag oneindig gewijzigd worden en de status opgevraagd worden. Wijzigingen worden als volledig bericht ingediend samen met het initieel  afgegeven aanvraagnummer. Een bericht zonder aanvraagnummer genereert  een nieuwe aanvraag.

bepaalZendingStatus (Valideer): Dit bericht wordt gebruikt om de “ververs waarborgen” (controleer zekerheden) functie te activeren per aanvraag. De webservice start de functie en wacht het resultaat af en stuurt deze terug. De uitkomst van deze validatie geeft aan of de aanvraag kan worden gestart via de Startmelding (alles groen) of dat de aanvraag moet worden gewijzigd via zendingaanvragenv01. Deze versie is een synchrone variant van de cme0311 versie die a-synchroon werkt (zie beschrijving cme0311u).

cme0302u: (Startmelding) Dit bericht valideert nog een keer de status en indien alles op groen staat wordt de aanvraag gestart en kan deze niet meer gewijzigd worden. Dit bericht  genereert ook het VDM nummer.

cme0310u: Uit de generieke webservices om een inspectie aan te vragen. Wordt uitgezet/heeft geen functie.

cme0311u: bepaal zending status a-synchroon: Met het eerste bericht wordt de status van een specifieke aanvraag opgevraagd. Respons levert een request_ID op en met dat request_ID kan dan de status op een later tijdstip worden opgevraagd. Voor bulk verwerking is deze opzet handig zodat er niet hoeft worden gewacht op de respons door middel van time outs.

cme0320u: Intrekken aanvraag Vooraanmelding: Een Vooraanmelding mag onder bepaalde condities worden ingetrokken. Bij het intrekken wordt het correcte aanvraagnummer meegezonden. Condities waaronder dit mag plaatsvinden worden nog gecommuniceerd.

cme0321u: Wijzig feitelijke vertrekdatum: Onderdeel van de basis set berichten, Mogelijk dat deze komt te vervallen en niet kan worden gebruikt.

gewogenGewichtVastleggen (Weegmelding): Het gewogen gewicht in kilogrammen, datum tijd,  locatie (nu nog lat/long maar wordt postcode) en wijze van wegen. Er kan een wijziging op het gewogen gewicht worden doorgegeven tot de laatste status voor accordering is bereikt.

DefectmeldenAGRGPS: (Defect melden van apparatuur op het voertuig) Defect melden van een transportmiddel kan alleen via een gestarte aanvraag. Er wordt nog gewerkt aan de specificaties voor een webservice om de status op te vragen en de defectmelding af te melden.

Namelden laad- en of losmelding: Er wordt nog gewerkt aan de specificaties voor een webservice voor het opgeven van een zelf gegenereerde laad- en of losmelding (in de vorm van een AGR/GPS melding in geval van een defect gemeld transportmiddel). Dit bericht kan ook de monsterpot- en monsterdeksel nummer bevatten. Deze na-melding garandeert dat de aanvraag van alle gegevens is voorzien zodat de aanvraag conform gewenst proces, volledig kan worden afgewikkeld.

Webservice Accorderen als leverancier of afnemer: Er wordt nog gewerkt aan de specificaties voor een webservice voor het accorderen van een aanvraag door de  leverancier of afnemer van mest.

Wijzigen of opvolgende aanvraag: Er wordt nog gewerkt aan de specificaties voor een  webservice voor  het wijzigen, onder voorwaarden, van een aanvraag als leverancier en/of afnemer van mest niet akkoord is. Ook hiervoor komt er  een mogelijkheid om de status op te vragen.

Verzenden vanuit de rVDM applicatie naar RVO gaat volgens vooraf opgestelde condities volledig geautomatiseerd.

Schematische weergave van berichten en statussen