Organisatie

Omdat het beheer en de doorontwikkeling door het exporterend bedrijfsleven door een additionele opslag wordt gefinancierd en het exporterend bedrijfsleven directe sturing uit oefent op de doorontwikkeling, is er sprake van een publiek-privaat partnership.
De algehele dagelijkse besturing van e-CertNL is belegd bij de Beheerorganisatie e-CertNL, deze wordt gehost door de NVWA. De Beheerorganisatie streeft naar invulling van vijf belangrijke kenmerken:

  • Transparant; weet duidelijk inzicht te geven in strategie, procedures, bestedingen en outcomes,
  • Adaptief; past zich aan de wensen en eisen van de gebruikers aan,
  • Effectief: weet de gewenste effecten te bereiken,
  • Efficiënt: gebruikt zo weinig mogelijk middelen om de gewenste effecten te bereiken,
  • Accountable: neemt verantwoordelijkheid en legt rekenschap af.

Voor algemene informatie over e-CertNL kunt u zich wenden tot team e-CertNL op 088-2233110.

Gebruikersraad e-CertNL

De Gebruikerraad beoordeelt de door de systeemeigenaar te verantwoorden inzet van de reserveringen voor doorontwikkeling sectortoepassingen in relatie tot de prestatie van het e-CertNL complex en ontwikkelen van een gedeelde strategisch visie op optimalisatie van administratieve exportprocessen voor landbouwgoederen op juistheid, tijdigheid en efficiëntie.
De deelnemers aan de Raad zijn gemandateerde vertegenwoordigers van hun sector. De inrichting is als volgt:

  • één/twee vertegenwoordiger(s) voor de veterinaire sector,
  • één/twee vertegenwoordiger(s) voor de fytosanitaire sector,
  • één/twee vertegenwoordiger(s) van de toezichthouders (BKD, COKZ, evt. Douane, KCB, NAK, Naktuinbouw en NVWA)
  • onder voorzitterschap van de coördinerend proceseigenaar (NVWA, directeur KCDV) met assistentie van de systeemeigenaar.

De Raad vergadert minimaal één keer per jaar.
Alle onderwerpen die verband houden met het continu optimaliseren van administratieve exportprocessen voor landbouwgoederen op juistheid, tijdigheid en efficiëntie kunnen door de Raad worden geagendeerd. Gelet op de aard van de certificering en de beleidsmatige verantwoordelijkheid daarvan staat de Raad onvoorwaardelijk onder voorzitterschap van de NVWA.

Change Advisory Board(s)

Om de kwaliteit van een sectortoepassing in de tijd adequaat te houden en te verbeteren, wordt ten behoeve van de systeemeigenaar per sectortoepassing (gegroepeerd per toezichthouder/keuringsdienst) door de sector een “change advisory board (CAB)” ingesteld.
De sector Change Advisory Board (sCAB) stelt verbeteringen voor aan de sectorapplicatie en/of het kernsysteem die door de gebruikers (het bedrijfsleven en keuringsdiensten) gedragen en geaccepteerd zijn.