Gebruikersraad e-CertNL

Illustratie van online vergadering met portretten van de deelnemers30-10-2023 |

Op woensdag 18 oktober 2023 was er een Gebruikersraad e-CertNL onder voorzitterschap van Jo-Anne Dreesens (hoofd van de afdeling Certificeren op Afstand, verving Lisette de Ruigh) met de deelnemers vanuit de Keuringsdiensten, vertegenwoordigers van COV, Gemzu, GroentenFruithuis, Plantum. Dit is een overleg dat 2 maal per jaar plaatsvindt. Op de agenda stonden onderwerpen als organisatieontwikkelingen binnen de NVWA met name de voorgenomen inrichting van een directie Handelstoezicht, waarvan de leden vooral wilden weten of er gevolgen zijn voor de manier van samenwerken rond het exportproces. Op dat punt kon worden meegeven dat die er voor dit proces niet of heel gering zijn. We hebben ook gesproken over de stand van zaken van het herinrichten van het besturingsmodel voor e-CertNL en vooral ook welke rol we daarbij van de verschillende partijen verwachten bij de implementatie. Inhoudelijk is door Nick Eulink, senior inspecteur bij de afdeling Certificeren op Afstand, de werking van een noodprocedure toegelicht voor het onverhoopte geval dat onze systemen uit de lucht zijn. Naast het feit dat er een uitwijkmogelijkheid paraat is, moeten ook de werkprocessen in dat geval op orde zijn om de continuïteit te borgen.  En er dient ook geborgd te worden dat na afloop van de calamiteit alle informatie weer in de reguliere systemen terecht komt. Kern is dat we de noodprocedure enkel inzetten voor de hele urgente situaties waarin bijvoorbeeld dierenwelzijn in het gedrang komt. En er is ook gesproken over de tarieven die we voor de exportcertificaten voor 2024 van plan zijn te gaan hanteren. Jamie Helling, controller in het team van e-CertNL, heeft aan de leden de resultaten van 2023 tot nu toe toegelicht, en hen ook meegenomen naar de kostencalculatie voor het tarief van 2024. Finale besluitvorming daarover loopt elk jaar via de minister van LNV. Vanuit de afgeronde punten van de actielijst is nog van belang te melden dat de gevraagde schaduw-omgeving voor berichtenboek-gebruikers beschikbaar is gekomen. Bedrijven die deze voorziening willen gebruiken kunnen zich melden bij het bekende mailadres van e-CertNL/FAB.

Op bovenstaande foto zijn de leden van de Gebruikersraad te zien, vlnr en vbno (Niels Louwaars (Plantum), Jamie Helling (NVWA), Marcel Bouwsma (NVWA), Ruben van Rooij (COV), Jo-Anne Dreesens (NVWA), Matthijs Montsma (GroentenFruitHuis), Onno Boersma (Gemzu, verving Tjiske Bolt van de NZO) en Liesbeth Kooijman (KCB).